سفكاتى كرن بسه روه ريا كوردستانئ ئيدى به سه /

0

کوردپورتال: محمد مراد :

.ئه ها ئه ڤه ده م هات و ئه ها ئه فه ده ليفه .جو هيجه ت بو هه ر جار حزبين كوردستانى ب پارتى فه نه ما . ئه گه ر حزبين كوردستانى نياز پاك راستگونه و به رژه وه نديا گه ل و نيشتمانى و ملله تى د پاريزن .دئ بلا كه ره م كه ن لسه ر ميزه كا نيشتمانى بيكفه رونن و هه مى ئاريشه و قه يران وناكوكين دهولئ داجاره بكه ن بئ هيجه ت و خو ڤاريكرن ژ پرسين نيشتمانى وحاره نوسى .جنكو ژنهو ويفه ژ جو حزبين كوردستانى ناهيته قه بولكرن هه ر روژ ل بن نافئ بيانو وهيجه ته كئ دا هيرشا بكه ت سه ر (جه نابئ سه روك بارزانى )ولبن هه ر دوريشمه كئ نه ره وا ئاسايش وئاراميا كوردستانئ تيك بده ن و ياريا و سفكاتيئ ب سه روه رياكوردستانئ بكه ن .كه ره م كه ن ئه ڤه په ياما سه روك بارزانى بو ته ڤايا ملله تى كورد و حزبين كوردستانى .ويا رون ئاشكرايه. كيم سه روك و سه ركرده دكاريت د ڤان كاو دانيت سه خت و دژوارو هه بونا شه رئ داعشئ ئه ڤئ په يامئ ويرانه و بئ دو دلئ ب راگه يانيت و ده ق و ده ق بو ته ڤايا ملله تئ كورد و هه ر پينج حزبين كوردستانئ بده ت و خودى سه روك ژى پالپشت و هاريكاريا خو ديار بكه ت بو چاره سه ريا هه مى كيشه وقه يرانيت سياسى ين نافخوىا كوردستانئ دا .په ياما سه روك بارزانى دڤان كاودانادا په يامه كا نيشتمانيا بئ وينه يه و به لگه كا ميژوى يا كارايه بو رأيا گشتى و نيف دووه لى .جى به جى كرن و نه جئ به جئ كرنا وئ هه ر بينج حزبين كوردستانى به رامبه ملله تى كورد به ربرسيار دبن و هه ر حزبه كا خو لابده ت ژ جاره سه ريئ د ميژوئ دا ملله تئ كورد دئ له عنه تا لئ كه ت .دئ كه ره م كه ن لسه رميزا نيشتمانيا ته ڤايا رونن خار به رامبه ر گه ل و وه لاتى مه ره مين خو ديار بكه ن و ئيگرتنه كا نيشتمانى را بگه ينن لديف راسپاردين په ياما جه نابئ سه روكى 1-جارئ يوسف محمد ژ ئه سمانا نه هاتى يه خار كه ره م كه ن ليك رونن سه روكه كئ نوى ب هه لبژيرن و به رله مانى كارا بكه ن ٣-كه ره م بكه ن ئه گه ر حكومه ت لاواز و ئفليج بويه ليك رونن خار حكومه ته كا كارا و نيشتمانى دورست بكه ن كو ببيت فاكته ر بو نه هيلان و جاره سه ريا قه يرانا3-جارئ جو هيجه ت نه مان بو سه روكايه تيا هه ريمئ ژى كه سه كئ ده ست نيشان بكه ن هه تا ده مئ هه لبژرتنا بهيت .و ئه گه ر هه ربينج حزب هاوار بن دڤى وه ختى نازك دا و به رژه وه نديا ملله تئ كورد بڤين دئ هه ر خودى سه روك بارزانى هه لبژيرين بو سه روكا يه تيا هه ريمئ هه تا هه لبژرتنا 4-ژفان سئ خالا گرنگتر هه لويستئ ره وا بويرئ جه نابئ سه روكى بار زانى يه يه بوجاره سه رى و ده رباز بون ژفان قه يرانيت سياسى كو بوينه ئه گه رئ دوبه ره كى وناكوكين سياسى دنافبه را هه مى حزبين كوردستانى دا

Leave A Reply