سانەهیترین رێک ژبو تەناکرنا زاروکی ژ گریانێ ! ڤیدیو

0

کوردپورتال:

سانەهیترین رێک ژبو تەناکرنا زاروکی ژ گریانێ ! ڤیدیو
نوژدارەکی رێکەکا نووی ژبو تەناکرنا زاروکان د دەمێ گریانێ دا ڤەدیت و ب رێکا هان زاروک تەنا دبیتن و گریێ بەس دکەتن
ڤیدیو

Leave A Reply