زه لامه كی ریکوردا رێڤەجونا لسەر بتلا شکاند …. ڤیدیو

0
زه لامه كی ریکوردا رێڤەجونا لسەر بتلا شکاند ... ڤیدیو
زه لامه كی ریکوردا رێڤەجونا لسەر بتلا شکاند … ڤیدیو
کوردپورتال
ته ماشه بكه جه وا زه لامه ك ریكورده كا نو شكاند سه ر رێزه كا بتلێن شوشه ى رێڤه دجت

Leave A Reply