فايدى سيفى زبو ددانى

0
فايدى سيفى زبو ددانى
فايدى سيفى زبو ددانى
کوردپورتال/هەلز بناڤی
بيكهاتنا سيفى ل سه ر هه فدزايه تيا به كتريا زئه كه رى كولبون(ره شايه تيا)ددانى ,ئو نزيكى 80% دهيته كوشتن زى, ئو خوارنا سيفى روزانه به ركريى لسه ر ددانى ز ئه فى كولبونى(كرماتى-ره شايه تيى)د كه ت.

Leave A Reply